Dostępność
FB

Szkolenia dla lekarzy
Szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w PWDL


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu informuje, że 18 listopada 2021 r.  (czwartek) organizowane jest  szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną szkolenie będzie organizowane w formie zdalnej.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie edytowalnej na adres szkolenia@rckik-opole.com.pl na formularzu dostępnym do pobrania poniżej.

Formularz do pobrania: Formularz zgłoszenia na szkolenie (xslx, 29KB)


 

Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ul. Kośnego 55 45-372 Opole tel. 774410820, e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl.
  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik-opole.com.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w celu realizacji zadań nałożonych na Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wynikających z  ustawy o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 tj.  przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w związku przetwarzaniem adresu e-mail, niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia w formie on-line.
 3. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do:
  podmiotu leczniczego kierującego na szkolenie;
  podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, związany z koniecznością posiadania rejestru wydanych zaświadczeń oraz archiwizacją rejestrów.
 5. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 

Stan krwi na dzień: 04.07.2022

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus niski stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.