Dostępność
FB

Ulga podatkowa dla dawców krwi 

Zaświadczenia o ilości oddanej w roku krwi i jej składników wydawane są po zakończeniu roku podatkowego we wszystkich placówkach:

oraz na wszystkich wyjazdowych akcjach pobierania krwi: harmonogram tutaj

Zaświadczenia wydawane są na poczekaniu.


 

 

Szanowni krwiodawcy!

Z prawdziwą radością informujemy, że od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zapis, który mówi, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania, dochód pomniejsza się także o darowizny przekazane na cele krwiodawstwa. Odliczeniu podlega równowartość ekwiwalentu pieniężnego za krew i osocze, która wynosi 130 zł za 1 litr oddanej krwi.
Ulgę z tytułu honorowego krwiodawstwa będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2007 i lata następne.


Podstawa prawna:

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
z późniejszymi zmianami:

Art. 26.
1.Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:
9) darowizn przekazanych na cele:
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

 

Stan krwi na dzień: 16.06.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.